Rozhlas

Fotogaléria

Úradná tabuľa

Pozvánka na 4.zasadnutie OZ

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice
dňa 31. mája 2023 o 16,30 h.

Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Rozpočtové opatrenie č.1/2023
4. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
5. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2022
7. Záverečný účet obce Pravotice za rok 2022
8. Individuálna výročná správa obce Pravotice za rok 2022
9. Návrh uznesení
10. Diskusia


Pozvánka na 3.zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice
dňa 8. marca 2023 o 16,30 h.

Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. VZN č. 1/2023 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby v obci Pravotice
4. Inventarizácia účtov k 31.12.2022
5. Investičné akcie – urnový háj, exteriérový stôl na stolný tenis
6. Akcie – Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí
7. Návrh uznesenia
8. Diskusia


Pozvánka na 2.zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva
2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice
dňa 14. decembra 2022 o 16,30 h.

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Dodatok č. 1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pravotice na kalendárny rok 2020 a nasledujúce zdaňovacie obdobia
4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Pravotice
5. Kronika obce za rok 2021
6. Návrh uznesenia
7. Diskusia


Pozvánka na ustan.zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Viera Graňačková podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva verejné
1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Obecnej knižnici Pravotice
dňa 23. novembra 2022 o 16,30 hod.
Program zasadania:

Slávnostná časť
Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Pravotice, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia
Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčenia
Príhovor starostu
Pracovná časť
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Zriadenie návrhovej a mandátovej komisie, voľba ich predsedov a členov.
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poverenie zástupcu starostu
Určenie platu starostu
Diskusia
Záver


Pozvánka na 21.zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva
21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice
dňa 16. novembra 2022 o 16,30 h.

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Schválenie rozpočtu bez programovej štruktúry
4. Správa hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2023-2025
5. Rozpočet obce na roky 2023-2025
6. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023
7. Diskusia


Pozvánka na 20.zasadnutie obecného zastupiteľstva

:Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva
20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice
dňa 14. septembra 2022 o 16,30 h.


Program zasadania:


1. Otvorenie:
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice:
3. Rozpočtové opatrenie č.2/2022:
4. Navýšenie dotácie pre TJ Sokol Pravotice:
5. Obecná posilňovňa v Klube mladých:
6. Akcie – Kvapka krvi, Šarkaniáda a Mesiac úcty k starším:
7. Návrh uznesení:
8. Diskusia:


Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť č. 1
Deň konania volieb : 29.10.2022
Čas konania volieb : od 07:00 h. do 20:00 h.
Miesto konania volieb : Zasadačka OcÚ Pravotice


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK Pravotice

Obec Pravotice oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie v obci Pravotice je :
ocu@obecpravotice.sk


Zapisovateľka miestnej volebnej komisie v obci Pravotice

Podľa § 169, ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je menovaná za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v obci Pravotice pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2022 :
Mgr. Gabriela Boriková

Kontakt na zapisovateľku : Mgr. Gabriela Boriková
Obecný úrad Pravotice 44, 956 35 Pravotice
tel. č. 038/7687318
e-mail: ocu@obecpravotice.sk


Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obecné zastupiteľstvo Pravotice v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 109/2022 zo dňa 25.05.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v obci Pravotice na obdobie 2022 - 2026 bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Pravotice.


Strana [1, 2, 3, ]