Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
25.07.2022
postup do VII.ligy -  0:0
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
26.05.2019
Krásno - Pravotice  1:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

Úradná tabuľa

Pozvánka na 20.zasadnutie obecného zastupiteľstva

:Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva
20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice
dňa 14. septembra 2022 o 16,30 h.


Program zasadania:


1. Otvorenie:
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice:
3. Rozpočtové opatrenie č.2/2022:
4. Navýšenie dotácie pre TJ Sokol Pravotice:
5. Obecná posilňovňa v Klube mladých:
6. Akcie – Kvapka krvi, Šarkaniáda a Mesiac úcty k starším:
7. Návrh uznesení:
8. Diskusia:


Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť č. 1
Deň konania volieb : 29.10.2022
Čas konania volieb : od 07:00 h. do 20:00 h.
Miesto konania volieb : Zasadačka OcÚ Pravotice


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK Pravotice

Obec Pravotice oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie v obci Pravotice je :
ocu@obecpravotice.sk


Zapisovateľka miestnej volebnej komisie v obci Pravotice

Podľa § 169, ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je menovaná za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v obci Pravotice pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2022 :
Mgr. Gabriela Boriková

Kontakt na zapisovateľku : Mgr. Gabriela Boriková
Obecný úrad Pravotice 44, 956 35 Pravotice
tel. č. 038/7687318
e-mail: ocu@obecpravotice.sk


Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obecné zastupiteľstvo Pravotice v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 109/2022 zo dňa 25.05.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v obci Pravotice na obdobie 2022 - 2026 bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Pravotice.


ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Obec Pravotice v súlade s § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022 :
357


Pozvánka na 19.zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 25. mája 2022 o 17,00 h.

Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
4. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2021
6. Záverečný účet obce Pravotice za rok 2021
7. Individuálna výročná správa obce Pravotice za rok 2021
8. Správa nezávislej audítorky z auditu účtovnej závierky za rok 2021
9. Inventarizácia účtov k 31.12.2021
10. Inventarizácia majetku obce
11. §11 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení – počet poslancov obecného zastupiteľstva na roky 2022-2026
12. §11 ods.4 písm.i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení – rozsah výkonu funkcie starostu na roky 2022-2026
13. Rozpočtové opatrenie č.1/2022
14. 790.výročie obce – oslavy 11.06.2022
15. Návrh uznesení
16. Diskusia


Pozvánka na 18.zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva
18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice
dňa 2. marca 2022 o 16,30 h.

Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Rozpočtové opatrenie č.5/2021
4. Akcie – Stavanie mája, Deň matiek a 790.výročie obce
5. Návrh uznesenia
6. Diskusia


Pozvánka na 17.zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Viera Graňačková zvoláva
17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pravotice,
ktoré sa uskutoční na obecnom úrade
dňa 8. decembra 2021 o 16:30 h.

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Rozpočtové opatrenie č.4/2021
4. Schválenie rozpočtu bez programovej štruktúry
5. Správa hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2022-2024
6. Rozpočet obce na roky 2022-2024
7. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
8. Návrh uznesenia
9. Diskusia


„Mimoriadne núdzové opatrenia“ zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru u domácich ošípaných a diviakov

https://epod.intra.dcom.sk/sk.dcom.epodatelna.rest/services/rest/record/recordPart?id=15107229


Strana [1, 2, 3, ]