Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
20.10.2019
Biskupice - Pravotice  1:3
12.10.2019
Pravotice - Brodzany  0:2
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

Úradná tabuľa

Pozvánka na 19.zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 25. mája 2022 o 17,00 h.

Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
4. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2021
6. Záverečný účet obce Pravotice za rok 2021
7. Individuálna výročná správa obce Pravotice za rok 2021
8. Správa nezávislej audítorky z auditu účtovnej závierky za rok 2021
9. Inventarizácia účtov k 31.12.2021
10. Inventarizácia majetku obce
11. §11 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení – počet poslancov obecného zastupiteľstva na roky 2022-2026
12. §11 ods.4 písm.i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení – rozsah výkonu funkcie starostu na roky 2022-2026
13. Rozpočtové opatrenie č.1/2022
14. 790.výročie obce – oslavy 11.06.2022
15. Návrh uznesení
16. Diskusia


Pozvánka na 18.zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva
18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice
dňa 2. marca 2022 o 16,30 h.

Program zasadania:

1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Rozpočtové opatrenie č.5/2021
4. Akcie – Stavanie mája, Deň matiek a 790.výročie obce
5. Návrh uznesenia
6. Diskusia


Pozvánka na 17.zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Viera Graňačková zvoláva
17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pravotice,
ktoré sa uskutoční na obecnom úrade
dňa 8. decembra 2021 o 16:30 h.

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Rozpočtové opatrenie č.4/2021
4. Schválenie rozpočtu bez programovej štruktúry
5. Správa hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2022-2024
6. Rozpočet obce na roky 2022-2024
7. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
8. Návrh uznesenia
9. Diskusia


„Mimoriadne núdzové opatrenia“ zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru u domácich ošípaných a diviakov

https://epod.intra.dcom.sk/sk.dcom.epodatelna.rest/services/rest/record/recordPart?id=15107229


Pozvánka na 14.zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 23. júna 2021 o 16,30 h.
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Správa hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce
4. Záverečný účet obce Pravotice za rok 2020
5. Výročná správa obce Pravotice za rok 2020
6. Správa nezávislého audítora – správa z auditu účtovnej závierky za rok 2020
7. Inventarizácia účtov k 31.12.2020
8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
9. Informatívna správa o plnení kontrolnej činnosti za rok 2020
10. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
11. Návrh uznesení
12. Diskusia


Pozvánka na 13.zasadnutie OZ Pravotice

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 21. apríla 2021 o 16,30 h.
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Rekonštrukcia komunikácie ku ihrisku
4. Vjazd k budove bývalej MŠ
5. Výmena vchodových dverí na budove bývalej MŠ
6. Rozpočtové opatrenie č.1/2021
7. Návrh uznesení
8. Diskusia


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pravotice

V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Pravotice
VYHLASUJE
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Pravotice 10. februára 2021.
Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Pravotice s pracovným úväzkom 15 hodín mesačne ( 0,10%).
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr 27. januára 2021 do 12:00 hod. na adresu:
Obec Pravotice
Obecný úrad č.44
956 35 Nedašovce
V zalepenej obálke s označením ,, Voľba hlavného kontrolóra obce Pravotice – neotvárať“
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou
Ďalšie podmienky:
• znalosť legislatívy a právnych noriem na úrovni samosprávy
• bezúhonnosť
• min. 5 rokov odbornej praxe
Náležitosti písomnej prihlášky:
• meno, priezvisko, príp. titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje,
• štruktúrovaný profesijný životopis (CV),
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce,
• informáciu o tom, či ku dňu konania volieb kandidát podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
• čestné prehlásenie o vykonaní odbornej praxe

V Pravoticiach, dňa 18.11.2020


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci výrubu drevín Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Obec Pravotice, ako príslušný orgán v prvom stupni vo veciach ochrany prírody, zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. Žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vysočany, Vysočany 66, 956 35 požiadal dňa 19.11.2020 o výrub drevín a) Smrek obyčajný (Picea abies) – 4 ks rastúcich na pozemku parc. C-KN č. 2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Pravotice vo vlastníctve žiadateľa Farnosť Vysočany. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil: Predmetné dreviny rastú v blízkosti rodinného domu a plota, ich koreňový systém narúša statiku objektu. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Pravotice, Obecný úrad 44, 956 35 alebo elektronicky na e-mailovú adresu obce ocu@obecpravotice.sk v lehote do 7 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Zverejnené: 19.11.2020


Rozhodnutie č. OU-BN-OSZP-2020/002555-033

https://epod.intra.dcom.sk/sk.dcom.epodatelna.rest/services/rest/record/recordPart?id=11642611


Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, predložil dňa 07. 05. 2020 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušnému orgánu, v zmysle § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dokumentu, ktoré Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako schvaľujúcemu orgánu zasielame.

Ako dotknutá obec informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spolu s informáciou, kde a kedy možno do uvedených dokumentov nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní. Správa o hodnotení a návrh sú zároveň zverejnené na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Podľa § 65g ods. 1 zákona sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 konzultácie vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Zmeny boli ustanovené zákonom č. 74/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 09.04.2020. Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.


Strana [1, 2, ]