Rozhlas

Fotogaléria

Zmluvy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva č. 2015/0199 o poskytnutí dotácie na Oslavy výročia postavenia Kultúrneho domu v Pravoticiach

Mandátna zmluva č. 2015.X72.2 - Rerivo, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-48-2015 - Nadácia Slovenskej sporiteľne

Zmluva o dodávke plynu s SPP

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre akciu "Výmena kotla a oprava ústredného kúrenia v budove KD Pravotice"

Zmluva o dielo - "Výmena kotla a oprava ústredného kúrenia v budove Obecného úradu a Kultúrného domu v Pravoticiach"

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK, a.s.

Kúpna zmluva č. 47/2015 medzi obcou Pravotice a SR - Okresný úrad Trenčín

Zmluva č. 26079 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva o prenájme reklamnej plochy - BORINA EKOS s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie - DHZ Pravotice

Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ Sokol Pravotice

Zmluva č. 2016/0149 o poskytnutí dotácie od TSK na uskutočnenie akcie "Detský festival HURÁ LETO"

Zmluva o dielo č. O/209/2016 - METAL SERVIS Recykling. s.r.o.

Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia chodníka Konovičné"

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NATUR-PACK, a.s.

Zmluva o dodávke plynu - SPP, a.s., Bratislava

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZSE

Zmluva o dielo č. 3/2016

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 25/2016 - Nadácia SPP

Zmluva o grantovom účte / Prima banka, a.s.

Zmluva o dielo č. 1/2017 na zhotovenie stavby "Oddychový park s detským ihriskom - Pravotice" - Veríme v Zábavu, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre TJ Sokol Pravotice, na rok 2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre DHZ Pravotice, na rok 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017

Zámenná zmluva medzi Obcou Pravotice a Farnosťou Vysočany

Zmluva č. 37250 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva o dielo č. 2/2017. Predmet diela: "Multifunkčné ihrisko pre deti a mládež" / BETOMAX s.r.o.

Zmluva s OMS, a.s. - "Modernizácia a oprava verejného osvetlenia v obci Pravotice"

Zmluva o poskytnutí grantu - Trenčiansky samosprávny kraj

Zmluva o dodávke plynu s SPP + Dodatok k Zmluve č. 1

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NOWAS s.r.o.

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre TJ Sokol Pravotice, na rok 2018

Zmluva o prenájme reklamnej plochy - BORINA EKOS s.r.o.

Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov - Nadácia Allianz

Zmluva o dielo č. 1/2018 (Kramar paving s.r.o.) Rekonštrukcia chodníka pri OcÚ Pravotice

Zmluva č. 38147 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva - EMPEMONT SLOVAKIA - merač rýchlosti

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Kúpna zmluva č. 1/2018 - ROMERX, Ing. Roman Pátrovič

Zmluva o poskytnutí dotácie - MV SR - "Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice"

Zmluva o vykonaní zberu a výkupu odpadu - P&P import s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie od TSK na akciu: Mesiac úcty k starším - stretnutie seniorov a jubilantov

Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu"

Zmluva o dielo 1-8/2018 Obnova fasády spol. budovy KD a OcÚ Pravotice (dodávka materiálu)

Zmluva a dielo 2-8/2018 Obnova fasády spol. budovy KD a OcÚ Pravotice (stavebné práce)

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Zmluva o grantovom účte na čerpanie dotácie od MV SR - Kamerový systém v obci

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018

Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.

Dodatok č. 7 k Zmluve č. 77034 - Borina Ekos, s.r.o.

Zmluva MRC-Union, s.r.o.

Kúpna zmluva - Šinský

Zmluva o dielo č. 01/2019 "Výstavba kamerového systému v obci Pravotice"

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva č. 39445 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Licenčná zmluva - TENDERnet s.r.o.

Objednávka "Športová výbava pre futbal v obci Pravotice"

Zmluva - Nadácia SPP 2019

Zmluva - Nadácia Allianz

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre TJ Sokol Pravotice, na rok 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva ZsVS č. 8/1000139653

Zmluva ZsVS č. 8/1000139658

Zmluva ZsVS č. 8/1000139659

Zmluva ZsVS č. 8/1000139667

Zmluva o výpožičke hasičského vozidla IVECO

Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva BORINA EKOS

Dodatok č. 8 k Zmluve s BORINA EKOS

Zmluva o prenájme reklamnej plochy - BORINA Ekos

Zmluva - MK Hlas s.r.o.

Dohoda č. 20/09/010/52 s ÚPSVaR Partizánske

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi - NATUR-PACK, a.s.

Dodatok č. 9 k Zmluve s BORINA EKOS

Zmluva o poskytovaní služieb - Váš lekár, s.r.o. (23.-24.01.2021)

Zmluva o poskytovaní služieb - Váš lekár, s.r.o. (30.01.2021)

Zmluva o poyktovaní služieb Váš lekár s.r.o., 06.02.2021.

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke so ŠÚ SR

Zmluva č. 321 0311 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Dodatok č. 10 k Zmluve č. 77034 - Borina Ekos, s.r.o.

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi - ASEKOL SK, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AGU5

Zmluva o dielo č.2022/EE/01/001_oprava miestnej komunikácie okolo HZ

Dohoda o poskytnutí grantu č.5-2022-11 Nadácia Ekopolis

Zmluva č. 322 0312 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva o umiestnení reklamy - Agrovýkrm Rybany s.r.o.

Zmluva o prenájme reklamnej plochy BORINA EKOS s.r.o.

Zmluva o propagácii - Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Zmluva č. 2022/0390 o poskytnutí dotácie (TSK)

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Zmluva o prevode pozemkov

Darovacia zmluva - Štatistický úrad SR

Dodatok č. 11 k Zmluve č. 77034 - Borina Ekos, s.r.o.

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ v rámci národného projektu "Aktivácia

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2021F10171-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva č. 323 0331 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva - TSK, Projekt AAL