Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
25.07.2022
postup do VII.ligy -  0:0
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
26.05.2019
Krásno - Pravotice  1:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

AktualityOznam v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu

Vzhľadom na nové zistené prípady ochorenia Covid-19 vyzývame všetkých občanov, aby naďalej dodržiavali všetky platné hygienické a protiepidemické opatrenia. Odporúčame nosenie rúšok aj na verejných priestranstvách, používanie hygienických rukavíc pri nákupoch a dezinfekcie rúk, dodržiavanie bezpečných odstupov.

Na základe dnešného (15.07.2020) stretnutia Krízového štábu mesta Bánovce nad Bebravou a vedenia nemocnice AGEL Bánovce predkladáme oznam o nových opatreniach v nemocnici.

Ďakujeme za pochopenie a zodpovedný prístup k dodržiavaniu opatrení.


Oznam o doručení písomnosti - Stanislav KOSTKA


Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TN"

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Oznámenie je zároveň zverejnené na:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren
Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.


7. ročník hokejbalového turnaja KONOVICA CUP 2020

Obec Pravotice a HBK Pravotice
Vás pozývajú na 7. ročník hokejbalového turnaja,
ktorí sa uskutoční v sobotu 11. júla 2020 na ihrisku v Pravoticiach.
Turnaja sa zúčastnia rôzne tímy, čakajú na Vás skvelé športové výkony,
veľa zábavy, taktiež kotlíkový guľáš, čapované pivo a iné občerstvenie.

Srdečne Vás pozývame podporiť náš tím a stráviť peknú sobotu s priateľmi.


Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, predložil dňa 07. 05. 2020 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušnému orgánu, v zmysle § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dokumentu, ktoré Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako schvaľujúcemu orgánu zasielame. Ako dotknutá obec informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spolu s informáciou, kde a kedy možno do uvedených dokumentov nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní. Správa o hodnotení a návrh sú zároveň zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Podľa § 65g ods. 1 zákona sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 konzultácie vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Zmeny boli ustanovené zákonom č. 74/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 09.04.2020. Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.


Bezplatný mobilný rozhlas ROZaNA

Vyskúšajte si zadarmo miestny rozhlas vo svojom mobilnom telefóne. Obec Pravotice v spolupráci so spoločnosťou MK hlas, s.r.o. pripravila pre Vás skúšobnú prevádzku inovatívneho systému ROZaNA. Aplikáciu si môžete nainštalovať do svojich mobilných zriadení a následne budete informovaný o všetkom, čo obec Pravotice pre Vás vyhlásila, pripravila a pod. Na základe Vášho záujmu obec Pravotice bude uvedený systém prevádzkovať aj v budúcnosti. Čo je ROZaNA Mobilný rozhlas ROZaNA od spoločnosti MK hlas s.r.o. Vám zabezpečí dôležité informácie kedykoľvek a kdekoľvek - varovné správy, živelné pohromy, stúpajúce hladiny riek, obmedzenia v obci, výpadok elektriny, odstávka vody, obmedzenia v doprave, vypočujte si hlásenia miestneho rozhlasu, ktoré ste možno nepočuli, pozvánky na kultúrne podujatia a mnoho ďalších. Dianie v obci máte vždy so sebou. Výhody mobilného rozhlasu ROZaNA: Notifikácia správ (Push) – rýchle odosielanie hlásení a oznamov pre všetky android a Apple zariadenia formou notifikácie; všetky potrebné informácie máte vždy na jednom mieste. Možnosť dostávať informácie prostredníctvom bežných SMS-správ. Pre zobrazenie verejného obsahu ROZaNY nie je nutná registrácia, pre rozšírené zobrazenie je nutné sa zaregistrovať a tak dostávať adresné oznamy a hlásenia, ktoré sú určené len pre Vás.


Odberné miesto COVID 19 v meste Bánovce nad Bebravou


Zastavme násilie aj v čase izolácie...

Je dôležitejšie ako inokedy, aby sme boli vnímaví voči akémukoľvek volaniu o pomoc a to z dôvodu, že v čase izolácie ma tendenciu násilie páchané na deťoch, ale aj domáce násilie narastať a ostáva zavreté za dverami bytov či domov.
Iba spoločná solidarita, všímavosť okolia a súdržnosť môže pomôcť prekonať stres, frustráciu a ohrozenie detí a žien, ktoré sú opakovane vystavované násiliu v akejkoľvek forme.


Oznam ZVS - porucha vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy na hlavnej vetve vodovodu, nebude dňa 23.4.2020 od 9:30 hod. až do opravy poruchy najmä vo vyššie položených častiach obce zabezpečená dodávka vody z vodovodu.


Oznam

Obec Pravotice sa rozhodla seniorom a občanom, ktorí nemôžu opustiť svoj dom alebo majú zlý zdravotný stav, obstarávať nákupy potravín, drogérie a základných tovarov nevyhnutných pre chod domácnosti. V prípade, že máte záujem túto službu využiť, kontaktujte obecný úrad na tel. čísle 038/76 87 318 alebo pošlite email na adresu ocu@obecpravotice.sk. Tovar bude na základe zoznamu a poskytnutých finančných prostriedkov nakúpený a doručený priamo na adresu občana. Veríme, že toto opatrenie zvýši bezpečnosť a zníži riziko nákazy seniorov v čase pandémie koronavírusu.


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ]