Rozhlas

Fotogaléria

AktualityOznam o testovaní obyvateľov našej obce dňa 02.04.2021


Oznam o testovaní obyvateľov našej obce dňa 26.03.2021


Oznam o testovaní obyvateľov našej obce dňa 19.03.2021


Oznam o testovaní obyvateľov našej obce dňa 12.03.2021


Jarný zber elektroodpadu v našej obci


Oznam o testovaní obyvateľov našej obce dňa 05.03.2021


Oznam o možnostiach testovania 13.-14.02.2021

Obec Pravotice už neplánuje túto sobotu 13. 2. 2021 otvoriť odberné miesto v kultúrnom dome. V zmysle zabezpečenia pretestovania a získania certifikátu bude možné využiť viaceré mobilné súkromné odberové miesta (MOM) v meste Bánovce nad Bebravou, ktorých zoznam, otváracie hodiny a možnosť objednania sa uvádzame na úradnej tabuli a webovom sídle obce. 13.2.2021 môžu naši občania navštíviť aj odberové miesto v obci Rybany, ktoré bude zriadené v školskej telocvični. Testovať sa bude v čase od 8:00 do 19:00 hod.


Celoplošné antigénové testovanie občanov obcí Pravotice, Nedašovce, Brezolupy a Vysočany - 06.02.2021


Daň z nehnuteľností - povinnosť podania daňového priznania

Nezabudnite na svoju povinnosť, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2021

KTO je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.01.2021?
Priznanie k dani z nehnuteľností* je povinná podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len daňovník), ktorá sa v priebehu roka 2020 stala vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku, stavby, bytu), alebo u ktorej nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, zmena výmery, zmena právneho vzťahu, spoluvlastníctva) v priebehu roka 2020 a týmto sa stáva platiteľom dane z nehnuteľností na rok 2021 a nasl.
Vlastník, u ktorého dôjde ku zmene vlastníctva nehnuteľnosti zápisom do katastra nehnuteľností dňom 01.01.2021, je tak isto povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.01.2021 na Obecný úrad, ako správca dane mu vyrubí daň za rok 2021.

KEDY A KDE podáte daňové priznanie k dani z nehnuteľností?
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností Obecnému úradu Ľutov (správcovi dane) do 31.1. bežného roka na predpísanom tlačive. Daňové priznanie môže daňovník priniesť osobne, poslať poštou alebo e-mailom v šifrovanom súbore na adresu ocu@obecpravotice.sk

Aký DRUH daňového priznania podávate?

DRUH: priznanie (prvá možnosť zaškrtávacieho políčka na hlavičke priznania) - podáva nový vlastník nehnuteľností, ktorý Obecnému úradu v Pravoticiach v minulosti ešte nepodával daňové priznanie k dani z nehnuteľností a teda podáva kompletné priznanie, v ktorom uvádza všetky nehnuteľnosti, ktorých sa stal vlastníkom v priebehu roka 2020.

DRUH: čiastkové priznanie - ak daňovník už v minulosti podal Obecnému úradu Pravotice daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ale v priebehu roka 2020 nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť (pozemok, stavbu, byt), je povinný podať čiastkové priznanie, v ktorom uvedie len tú nehnuteľnosť, ktorú nadobudol v roku 2020, s uvedením VZNIKU daňovej povinnosti 01.01.2021.
Naopak, ak daňovník v roku 2020 predal, alebo daroval nehnuteľnosť, podáva DRUH: čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a uvedie tú nehnuteľnosť (pozemok stavbu, byt), ktorú predal alebo daroval s uvedením ZÁNIKU daňovej povinnosti 31.12.2020.

DRUH: opravné priznanie podáva daňovník do 31.01.2021 v prípade, že v už podanom daňovom priznaní na rok 2021 neuviedol všetky skutočnosti, alebo sa pomýlil (zlé číslo parcely, zlá výmera a pod) a prišiel na to pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr 31.01.2021.

DRUH: dodatočné priznanie podáva daňovník, ktorý bol povinný podať opravné daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ale neurobil tak do 31.01.2021.

Čo ak je VIAC SPOLUVLASTNÍKOV, kto podáva daňové priznanie?
Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba alebo byt) v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník za seba, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Spoluvlastníci môžu dohodou určiť, že daňové priznanie podá za všetkých jeden zo spoluvlastníkov, ako zástupca a túto skutočnosť aj vyznačí v daňovom priznaní. Určený zástupca bude preberať aj rozhodnutia za spoločné nehnuteľnosti.

V prípade, že sú nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňové priznanie podáva jeden z nich a tak isto túto skutočnosť vyznačí v daňovom priznaní.

AKO ČASTO sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností?
Daňové priznanie sa podáva:
prvýkrát kompletne so všetkými nehnuteľnosťami, pri vzniku daňovej povinnosti, čiže keď sa staneme novými vlastníkmi nehnuteľností v katastri obce Ľutov; pri zmene vlastníctva (kúpa, predaj, dedenie, darovanie) podávame čiastkové daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej povinnosti a v daňovom priznaní uvádzame len tú nehntueľnosť/-ti, pri ktorej došlo k zmene vlastníctva.

Kto je správca dane, kedy vyrubuje rozhodnutia, kedy nadobudne rozhodnutie právoplatnosť a kedy je vyrubená daň SPLATNÁ?
Rozhodnutia vyrubuje správca dane, ktorým je Obecný úrad Pravotice, v dobe od 1. januára, do 31. decembra v roku, za ktorý sa daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje. V prípade, že daňovník nepodal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo podal nesprávne daňové priznanie, správca dane ho vyzve na opravu alebo doplnenie daňového priznania. Správca dane môže vyrubiť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, najneskôr do piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť do 30 dní od prevzatia rozhodnutia daňovníkom.

Daňovník je povinný uhradiť daň do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Potrebné tlačivá k daňovému priznaniu nájdete na:
https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/


Celoplošné antigénové testovanie občanov obcí Pravotice, Nedašovce, Brezolupy a Vysočany


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ]