Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
25.07.2022
postup do VII.ligy -  0:0
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
26.05.2019
Krásno - Pravotice  1:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

AktualityJesenný zber elektroodpadu

Obec Pravotice v spolupráci so spoločnosťou METAL SERVIS Recycling s.r.o. organizuje v našej obci zber elektroodpadu, ktorý bude prebiehať počas celého týždňa od 19. do 23. novembra 2018. Občania môžu svoj elektroopad priviesť v čase úradných hodín obecného úradu, na parkovisko pri KD – vchod do dvora, kde prebieha aj zber plastov. Odovzdať je možné len kompletné nerozobraté elektrospotrebiče. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sú zodpovední a zapájajú sa do separovaného triedenia odpadov, nevytvárajú čierne skládky a neznečisťujú životné prostredie. Triedením odpadov šetríte životné prostredie. :)


Západoslovenská distribučná - výzva

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 07.01.2019. Uvedené sa netýka takých stavov, kde pri nadzemných el. vedeniach je porast alebo konáre vzdialené od vodičov menej ako 2m. V takýchto prípadoch je orez potrebné vykonať zo strany vlastníka ihneď. V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná , a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú distribučnú, a.s. na tel. č. +421 037 776 3231. UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.


Výkup papiera, 10.11.2018

Obec Pravotice oznamuje občanom, že v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 10:20 hodiny sa na parkovisku pred OcÚ Pravotice uskutoční výkup papiera. Zdôrazňujeme občanom, že papier musí byť zaviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či v krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartóny a z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly. Zber sa uskutoční za každého počasia.


Oznámenie o verejnom prerokovaní - „Dobudovanie a zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Rybany“

Obec Pravotice oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 34 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení prebehne verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Dobudovanie a zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Rybany“, ktoré sa bude konať dňa 24. októbra 2018 o 16:00 hodine v priestoroch obecnej knižnice v Pravoticiach.


Stretnutie jubilantov a seniorov

Obec Pravotice srdečne pozýva všetkých skôr narodených na stretnutie jubilantov a stretnutie seniorov, ktoré sa uskutoční v nedeľu 07. októbra 2018 o 15,00 hodine v sále Kultúrneho domu v Pravoticiach. Pripravený je pre Vás bohatý program: ocenenie jubilantov, vystúpenie detí z obce a živá hudba. Pochutnať si môžte na tradičných zabíjačkových špecialitách, každý účastník stretnutia získava darček s logom obce.


Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocu@obecpravotice.sk


Zapisovateľka miestnej volebnej komisie do Volieb do orgánov samosprávy obcí

Kandidátne listiny pre voľby do OZ obce Pravotice a pre voľby starostu obce Pravotice sa doručujú zapisovateľke OVK: Mgr. Gabriela Boriková, tel. kontakt: 038/7687318, 0918090820, e-mail: ocu@obecpravotice.sk, adresa: 956 35 Pravotice č. 44. Kandidátne listiny sa doručujú výhrade v čase úradných hodín OcÚ Pravotice.


Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obci, dňa 10.11.2018

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 je v obci Pravotice ku dňu vyhlásenia volieb (k 10.07.2018) evidovaných 318 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v obci Pravotice dňa 19.06.2018 schválilo uznesením č. 153/2018 pre volebné obdobie 2018 - 2022 : počet poslancov OZ: 5, počet volebných obvodov: 1. Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do OZ v obci Pravoticeje 40. Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľbu starostu obce Pravotice je 40.


Pravotická kvapka krvi

Obecný úrad Pravotice za pomoci Národnej transfúznej jednotky SR organizuje Pravotickú kvapku krvi. Darovať krv môžete dňa 25. septembra 2018, tj. v utorok od 08:00 do 10:00 hodiny v sále Kultúrneho domu v Pravoticiach. Darcovia sa môžu hlásiť vopred na OcÚ Pravotice, na FB stránke obce alebo na tel. čísle 038/7687318. Nezabudnite si so sebou priniesť preukaz poistenca. "Daruj krv a zachráň život! Nezabúdaj, že raz ju môžeš potrebovať..."


Koncert spevokolov na obnovu kostola v Pravoticiach

Rímskokatolícky farský úrad Vysočany Vás pozýva v nedeľu 23. septembra 2018 o 15:00 hodine do priestorov Kultúrneho domu v Pravoticiach na KONCERT SPEVOKOLOV. V programe vystúpia: Kamilky z Pravotíc, Detský spevokol z Hornej Súče, Uhrovský spevokol, Chrámový spevácky zbor Fraňa Madvu z Nitrianskeho Rudna. Vstupné je dobrovoľné, použité bude obnovu kostola v Pravoticiach.


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ]