SlovenskýEnglish
Rozhlas

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva
6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
na Obecnom úrade Pravotice
dňa 22. novembra 2023 o 16,30 h.

Program zasadania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie rozpočtu bez programovej štruktúry
 4. Správa hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2024-2026
 5. Rozpočet obce na roky 2024-2026
 6. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024
 7. Rozpočtové opatrenie č.3/2023
 8. VZN č.2/2023 o organizácii miestneho referenda
 9. Dodatok č.1/2023 k VZN č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pravotice na kalendárny rok 2020 a nasledujúce zdaňovacie obdobia
 10. Dodatok č. 1/2023 k Prevádzkovému poriadku cintorína a domu smútku
 11. Zapísanie udalostí do kroniky obce za rok 2022
 12. Akcie – Mikuláš, Stolnotenisový turnaj, Silvestrovská turistika, Uvítanie detí do života
 13. Návrh uznesení
 14. Diskusia

Starostka obce Mgr. Viera Graňačková zvoláva
5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pravotice,
ktoré sa uskutoční na obecnom úrade
dňa 23. augusta 2023 o 16:30 h..

Program zasadania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Správa nezávislej audítorky z auditu účtovnej závierky za rok 2022
 4. Akcia - stretnutie jubilantov a seniorov
 5. Návrh uznesení
 6. Diskusia

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice
dňa 31. mája 2023 o 16,30 h.

Program zasadania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Rozpočtové opatrenie č.1/2023
 4. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
 5. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2022
 7. Záverečný účet obce Pravotice za rok 2022
 8. Individuálna výročná správa obce Pravotice za rok 2022
 9. Návrh uznesení
 10. Diskusia

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice
dňa 8. marca 2023 o 16,30 h.

Program zasadania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. VZN č. 1/2023 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Pravotice
 4. Inventarizácia účtov k 31.12.2022
 5. Investičné akcie – urnový háj, exteriérový stôl na stolný tenis
 6. Akcie – Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí
 7. Návrh uznesenia
 8. Diskusia