Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
7.09.2019
Rybany - Pravotice  0:0
31.08.2019
Pravotice - Pečeňany  1:2
17.08.2019
Pravotice - Brezolupy  4:0
11.08.2019
Veľký Klíž - Pravotice  1:3
15.06.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  0:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

Úradná tabuľa

Oboznámenie verejnosti so zámerom

Realitná kancelária B4 REALITY, Záhradnícka 1023/3, 911 01 Trenčín doručil dňa 20.06.2016 Obecnému úradu Pravotice zámer „výstavba rodinných domov v obci Pravotice“. Jedná sa o výstavbu piatich RD na novovzniknutých pozemkoch v strede obce, nad rodinným domom č. 99 (oproti obchodu COOP Jednota): - pozemok registra CKN parc. č. 94/1 o výmere 12 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, - pozemok registra CKN parc. č. 94/2 o výmere 3698 m2, druh pozemku - záhrady, - pozemok registra CKN parc. č. 94/8 o výmere 379 m2, druh pozemku – záhrady, - pozemok registra CKN parc. č. 95 o výmere 1296 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, - pozemok registra CKN parc. č. 96/3 o výmere 156 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria. Všetky nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 71, list vlastníctva vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, Katastrálny odbor pre katastrálne územie Pravotice, obec Pravotice, okres Bánovce nad Bebravou. Z uvedených pozemkov bude novo vyhotoveným geometrickým plánom v zmysle priloženej parcelácie „IBV Pravotice“ vytvorených 5 (päť) pozemkov určených na výstavbu rodinných domov pod č. P 01, P 02, P 03, P 04, P 05 spolu s prístupovou komunikáciou P 07, ktoré budú predmetom predaja. Odchýlka (max 5 %) vo výmerách pozemkov je prípustná. Parceláciu „IBV Pravotice“ 4/2019 vypracoval: 445architekti s.r.o. Rybárska 3, 911 01 TN, +421-948-801190. Pozemky sú bez vybudovaných prípojok inžinierskych sietí a bez vybudovanej prístupovej komunikácie, pričom tieto si na vlastné náklady a po vzájomnej dohode budú budovať budúci majitelia pozemkov. Do predloženého zámeru možno nahliadnuť v stránkových hodinách na Obecnom úrade v Pravoticiach. Zámer je zverejnený na internetovej stránke obce Pravotice. Verejnosť môže svoje písomné stanoviská a pripomienky súvisiace so zámerom doručiť do 21 dní od zverejnenia tejto informácie na adresu: Obecný úrad Pravotice Pravotice č. 44 956 35 Pravotice Vyvesené: 20.06.2019 Zvesené: