Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
20.10.2019
Biskupice - Pravotice  1:3
12.10.2019
Pravotice - Brodzany  0:2
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

AktualityOznam

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že dňa 7.9.2020 (pondelok) v čase od 08:00 do 16:00 h. bude vykonávať cyklické odpočty spotrieb elektrických energií.
Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby zamestnancovi v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.
Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali, alebo uzatvorili svojich psov.
V prípade neprítomnosti odberateľa je možné zaslať foto elektromera na tel. číslo: 0908 707 521.


Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021


Pozvánka


Výzva pre občanov


Výkup papiera v obci

Obec Pravotice oznamuje občanom, že v piatok 14.08.2020 v čase o 17:10 hodine sa na parkovisku pred OcÚ Pravotice uskutoční výkup papiera. Zdôrazňujeme občanom, že papier musí byť zaviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či v krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartóny a z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly. Zber sa uskutoční za každého počasia. Zároveň pripomíname občanom povinnosť mať pri výkupe pri sebe rúško a dodržiavať potrebné rozostupy.


Zber použitého kuchynského oleja

O triedení papiera, skla, kovov, tetra-packov či plastov v našej obci všetci vieme.
Druhotné využitie dnes má však už aj použitý kuchynský olej.
Občan si použitý rastlinný olej môže odkladať do vlastnej plastovej nádoby a túto po naplnení odovzdať do označeného čierneho kontajnera pri bráne do dvora obecného úradu (vedľa kontajnera na zber šatstva).

Podľa zákona sa použitý olej nesmie vylievať do kanalizácie a musí sa odovzdávať osobám na to povereným. Firma biomarina – biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou 255 má všetky potrebné oprávnenia. Pred rokom s ňou naša obec uzavrela zmluvu, podľa ktorej firma biomarina – biowaste s.r.o. bude od obce odoberať použitý prepálený rastlinný olej. Firma zapožičala obci zbernú nádobu, ktorú po naplnení vyzdvihne. Zberná nádoba je majetkom firmy, obec je za zbernú nádobu zodpovedná v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja sú viaceré. Použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd, použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd, olej upcháva kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom. Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na ďalšie použitie.
Pridajte sa aj Vy... :)


Oznam v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu

Vzhľadom na nové zistené prípady ochorenia Covid-19 vyzývame všetkých občanov, aby naďalej dodržiavali všetky platné hygienické a protiepidemické opatrenia. Odporúčame nosenie rúšok aj na verejných priestranstvách, používanie hygienických rukavíc pri nákupoch a dezinfekcie rúk, dodržiavanie bezpečných odstupov.

Na základe dnešného (15.07.2020) stretnutia Krízového štábu mesta Bánovce nad Bebravou a vedenia nemocnice AGEL Bánovce predkladáme oznam o nových opatreniach v nemocnici.

Ďakujeme za pochopenie a zodpovedný prístup k dodržiavaniu opatrení.


Oznam o doručení písomnosti - Stanislav KOSTKA


Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TN"

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Oznámenie je zároveň zverejnené na:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren
Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.


7. ročník hokejbalového turnaja KONOVICA CUP 2020

Obec Pravotice a HBK Pravotice
Vás pozývajú na 7. ročník hokejbalového turnaja,
ktorí sa uskutoční v sobotu 11. júla 2020 na ihrisku v Pravoticiach.
Turnaja sa zúčastnia rôzne tímy, čakajú na Vás skvelé športové výkony,
veľa zábavy, taktiež kotlíkový guľáš, čapované pivo a iné občerstvenie.

Srdečne Vás pozývame podporiť náš tím a stráviť peknú sobotu s priateľmi.


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ]